Efektor jest przedstawicielem GUIDOSIMPLEX - producenta urzadzen dla kierowców i pasazerów niepelnosprawnych

tel. 601 166 650
ROZMIAR: A A A   

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (kategorie danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email) w celu kontaktu z Efektor , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Efektor.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w prowadzania listy imion i nazwisk, numerów telefonu, adresów e mail, umożliwiającej kontakt  ze zgłaszającym się poprzez stronę internetową klientem.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Efektor

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO) tj. na podstawie zgody

5. Kategorie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e mail.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 5 jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania celu, o którym mowa w pkt. 2.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

ZADAJ NAM PYTANIE!

Masz pytania, potrzebujesz informacji ?
Skontaktuj się z nami w szybki sposób za pomocą formularza!


 


COPYRIGHT: EFEKTOR